Winkelwagen

Algemene voorwaarden EMTÉ Bestelservice

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de EMTÉ bestelservice van EMTÉ Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18117531 (hierna: EMTÉ).

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de EMTÉ bestelservice;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen u en EMTÉ wordt gesloten in het kader van het plaatsen van bestellingen in de EMTÉ bestelservice;

Privacybeleid: het privacybeleid van EMTÉ dat van toepassing is op de overeenkomst zoals gepubliceerd op de website www.emte.nl;

Product(en): de producten die door EMTÉ worden aangeboden op de website en die u kunt bestellen via de website;

U: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst bij de EMTÉ bestelservice;

Website: het onderdeel van de website van EMTÉ met daarop de EMTÉ bestelservice (www.emte.nl/bestellen of http://bestelservice.emte.nl);

Winkel: de EMTÉ winkels waaronder mede verstaan de EMTÉ winkels van franchisenemers van EMTÉ.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst via de website.

2.2 Door een bestelling te plaatsen via de website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbod

3.1 Het aanbod bestaat uit de door EMTÉ op de website geplaatste producten.

3.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, zodat een goede beoordeling door u van het aanbod mogelijk is.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EMTÉ niet.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod van EMTÉ aanvaardt door een bestelling te plaatsen via de website en EMTÉ deze bestelling per e-mail heeft bevestigd.

4.2 Zolang de overeenkomst niet door EMTÉ is bevestigd kunt u de overeenkomst ontbinden.

4.3 Na bevestiging van de overeenkomst door EMTÉ kunt u voor ontbinding van de overeenkomst contact opnemen met de klantenservice van EMTÉ (www.emte.nl/klantenservice).

 

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

5.1 De producten betreffen allemaal producten met een beperkte houdbaarheid. De producten kunnen daarom niet aan EMTÉ worden geretourneerd. EMTÉ sluit voor de producten het herroepingsrecht hierbij uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 6 Bestelprocedure

6.1 De producten zijn te bestellen via de website. Bij bestelling geeft u aan bij welke winkel u de producten wenst op te halen.

6.2 De door u bestelde producten zijn enkel in de door u gekozen winkel op te halen. De producten worden niet thuisbezorgd.

6.3 Bij het ophalen van de bestelde producten dient u de ontvangen bevestigingsmail mee te nemen naar de Winkel.

6.4 De door u bestelde producten betaalt u bij het ophalen in de door u gekozen winkel.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 De prijzen van de producten op de website zijn allemaal in Euro en inclusief BTW.

7.2 De prijs van producten op gewicht zoals vermeld op de website is een benadering, het werkelijke gewicht, en daarmee de prijs, kan afwijken. De definitieve prijs wordt bij de kassa bepaald.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens en privacy

8.1 Via de website verwerkt EMTÉ persoonsgegevens, transactiegegevens en zoek-/ en surfgedrag. EMTÉ draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.2 De door u bij de bestelling op te geven persoonsgegevens worden door EMTÉ gebruikt om met u over uw bestelling te kunnen communiceren. Daarnaast kan EMTÉ deze persoonsgegevens combineren met onder andere transactiegegevens en zoekgegevens. EMTÉ kan deze gecombineerde gegevens gebruiken voor statistische en persoonlijke analyses van uw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.

8.3 Met behulp van de in artikel 8.2 genoemde analyses kan EMTÉ gerichte persoonlijke aanbiedingen voor u samenstellen. Meer informatie hierover is opgenomen in het privacybeleid.

8.4 Het privacybeleid van EMTÉ, gepubliceerd op www.emte.nl, is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens. EMTÉ adviseert u dit privacybeleid goed door te lezen.

 

Artikel 9 Dienstverlening EMTÉ

9.1 EMTÉ heeft (de inhoud van) de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Met name garandeert EMTÉ niet dat:

  • de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
  • derden de Website en andere ICT-systemen van EMTÉ niet onrechtmatig zullen gebruiken.

9.2 EMTÉ spant zich naar alle redelijkheid in de website en haar ICT-systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens. EMTÉ legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.

9.3 EMTÉ is gerechtigd de website tijdelijk, of geheel, buiten gebruik te stellen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) materiaal en software berusten bij EMTÉ of haar licentiegevers.

10.2 U mag (de informatie op) de website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze overeenkomst staan beschreven. U mag de website, of enig onderdeel daarvan, dus niet verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken of op welke wijze dan ook in ander materiaal verwerken. Ander gebruik is uitsluitend toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van EMTÉ is verkregen.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 EMTÉ is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (inclusief het privacybeleid) te wijzigen. Indien u na de wijziging een bestelling plaatst op de website gaat u akkoord met de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.

11.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.